Algemene voorwaarden

BTW nr. NL 8079 93 724 B01 • ABN AMRO 55 42 95 814 • BIC ABN ANL2A • IBAN NL 32 ABN A 055 42 95 814 • K.v.K. 13043081

Bertels B.V.
P.O. Box 10188
6000 GD Weert
Nederland

Ommelpad 2
6035 PC Ospel
Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN: de besloten vennootschap Bertels B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Ospel.

1. Definities
Verkoper: Bertels B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden; Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever; Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

2. Algemeen
1. Al verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met verkoper overeengekomen te worden.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

3. Aanbiedingen
1. Alle door verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van verkoper en moeten op eerste verzoek franco aan hem worden teruggezonden. Zij mogen zonder verkopers toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en / of (andere) documentatie verplicht verkoper niet tot acceptatie van een order.
4. Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
5. De in catalogi, prijslijsten of bij de offerte behorende documenten inbegrepen informatie, tekeningen, afbeeldingen zijn gebaseerd op hetgeen in de branche gebruikelijk is. Gebruikelijke handels- en materiaalafwijkingen betreffende de kwaliteit, uitvoering en kleur, blijven voorbehouden als het door omstandigheden, betreffende de grondstof of uit technische redenen, onvermijdbaar is. Voor de nakoming van specifieke gewichten en maten wordt geen garantie gegeven. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande dat verkoper bevoegd, doch niet verplicht is de prijs in relatie met de afwijking aan te passen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De opdrachtbevestiging van verkoper wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij koper daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden verkoper slechts indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen na factuurdatum.
4. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijke persoon en / of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte inbegrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Elke overeenkomst wordt van verkopers zijde aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper - uitsluitend ter beoordeling van verkoper - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
7. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
8. Voorts is verkoper bevoegd om indien hij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de hem verstrekte opdracht en na overleg met koper, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan koper zullen worden doorberekend.
9. Koper is gehouden verkoper tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van verkoper:
- gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
- in euro’s;
2. Indien na datum van aanvaarding van de opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, de prijzen van onderdelen welke wij van derden betrekken, voorts lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachten en/of andere kosten, een verhoging ondergaan, ook ten gevolge van een waardevermindering van de euro en ook indien zij plaatsvindt door reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de bij de aanneming overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 6 Annulering
Indien koper nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd verkopers recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 7 Levering
1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van koper. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt verkoper de plaats en wijze van aflevering. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door verkoper met koper is overeengekomen en in de offerte of anderszins wordt aangegeven.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transport gereed staat.
3. Koper is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en / of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van verkoper dat de zaken tot zijn beschikking staan.
4. Eventueel geconstateerde tekorten en / of beschadigingen van / aan het geleverde en / of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient koper op de afleveringsbon, de factuur en / of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en door de vervoerder te laten bevestigen, bij gebreke waarvan koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
5. Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren.
6. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
7. Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door koper niet zijn afgenomen, staan zij tot zijn beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na verloop van 30 dagen is verkoper bevoegd vrij over de zaken te beschikken waarbij de verplichting tot betaling van de koopprijs en dergelijke door koper onverminderd blijft bestaan.
9. Indien gekocht is op afroep, is koper verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, is verkoper gerechtigd de niet afgeroepen zaken zonder meer aan koper te leveren.
10. Verkoper is gerechtigd de goederen onder rembours te leveren.
11. Verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht de gekochte zaken namens en voor rekening van koper te verzekeren.

Artikel 8 Transport / risico
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop de producten aan koper juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.
2. Indien verkoper voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper.
3. Wanneer koper aan verkoper geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door verkoper als goed huisvader / koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder.
4. Eventuele specifieke wensen van koper inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien koper verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.
5. Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer verkoper een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 9 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom- / computerstoringen, import- en exportbelemmeringen, natuurgeweld, ziekte van personeel en stagnatie in levering door toeleveranciers, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of in de veiling worden daaronder begrepen.
3. Indien naar verkopers oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
4. Is naar verkopers oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
5. Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.
2. Indien verkoper desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door koper of een derde.
5. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of aanwijzing van verkoper, of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk.
6. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
7. Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.
8. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 11 Reclames
1. Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij hem rechtstreeks binnen 5 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Koper is verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de eventuele gebreken op te nemen.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na de afleveringsdatum, tenzij de aard van de goederen een kortere reclametermijn met zich meebrengt.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door verkoper niet meer in behandeling genomen.
4. Koper dient verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.
5. Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
6. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
7. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier.
8. Verkoper kan verlangen dat de klachten omtrent de deugdelijkheid van de geleverde zaken door koper door middel van een onafhankelijke deskundige schriftelijk worden aangetoond, eventueel met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel.

Artikel 12 Garantie
1. Garantie geldt slechts indien deze schriftelijk overeengekomen is.
2. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en bestaat in beginsel uit vervanging van het geleverde. Buiten garantie vallen zaken die door koper of een derde zijn veranderd, gewijzigd, verwerkt of bewerkt.
3. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door verkoper niet langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan verkoper verleent.
4. De garantie vervalt, indien door koper en / of door hem ingeschakelde derden, op oneigenlijk, onzorgvuldige c.q. ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
5. Voldoet koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is verkoper niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde zaken blijven verkopers eigendom, tot het moment waarop al zijn krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door koper zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van koper, of overlijden wanneer koper een natuurlijk persoon is, is verkoper gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten verkopers recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van verkoper op koper direct en volledig opeisbaar zijn.
2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
3. Koper is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van verkoper te bewaren en te verzekeren tegen nieuwwaarde tegen alle gangbare risico’s. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan verkoper.
4. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij koper of zijn houders weg te (doen) halen, indien koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet correct nakomt. Koper zal op eerste verzoek van verkoper in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen. Teruggenomen zaken zullen op basis van de dagwaarde worden gecrediteerd, onder aftrek van de door verkoper gemaakte terugnamekosten.
5. De zaken kunnen door koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
6. Tot zekerheid voor correcte betaling van al zijn vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt verkoper bovendien - door het ontstaan van de vordering - bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door hem geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door koper getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van verkoper gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 14 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of girorekening binnen de door verkoper gestelde termijn. De op verkopers bank- / giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Alle door koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door verkoper gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Wanneer koper ten behoeve van de betaling van verkopers facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is koper gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan verkoper te voldoen.
4. Ingeval koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft verkoper door het enkel plaatsgrijpen van een van de opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door koper op grond van de door verkoper verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd verkopers recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 15 Rente en kosten
1. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het - met inbegrip van voornoemde rente - door koper verschuldigde bedrag.

Artikel 16 Intellectueel eigendom
1. Indien op zaken als modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens verkoper zijn vervaardigd, intellectuele of industriële eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten verkoper onverminderd toe.
2. Koper garandeert verkoper te allen tijde dat het gebruik van door koper verstrekte gegevens of anderszins, verkoper niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart hij verkoper volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens verkoper geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op al verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.
 
Contactgegevens
Ommelpad 2
6035 PC Ospel
Nederland
+31 (0)495 631 559
info@bertelsholland.com