Disclaimer

Copyright
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze Bertels website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Bertels B.V. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze Bertels website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze Bertels website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze Bertels website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze Bertels website verkregen is.

Verkoop
Bertels verkoopt haar producten alleen aan detail- en groothandels die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven en die voldoen aan de door Bertels gestelde eisen. Bertels verkoopt uitdrukkelijk niet aan particulieren. Bertels houdt zich aan de wetgeving van de landen waarin het zaken doet.

Gebruik
Volg bij het gebruik van Bertels meststoffen nauwkeurig de instructie op de verpakking en de informatie op de bijbehorende website. Bertels heeft geen controle over omstandigheden waarin de Bertels producten gebruikt worden en sluit daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door het gebruik van Bertels producten.

Contactgegevens
Ommelpad 2
6035 PC Ospel
Nederland
+31 (0)495 631 559
info@bertelsholland.com